រំលង​​ទៅ​មាតិកា​សំខាន់​
Children playing football in a field

អំពីយើង

យើងគឺជាអង្គការសិទិ្ធកុមារឯករាជ្យធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសជាង ១២០ រួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧០។ ការងាររបស់យើងទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច ការអប់រំមូលដ្ឋាន សិទ្ធិកុមារ ការការពារកុមារ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ភាពក្រីក្ររបស់កុមារ និងការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ។.

លដៅយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន ៦របស់យើងរួមមាន៖

  1. បង្កើតឱ្យមានភ័ស្តុតាងសម្រាប់កម្មវិធីបញ្ចូលគ្នាចំពោះកុមារ ០ ដល់ ៣ឆ្នាំ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងជម្រុញការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្ពោះទៅរកការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូច (ECCD)។
  2. សាលាបឋមសិក្សា និងមត្តេយ្យ នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល និងតំបន់ដែលមិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ បានបង្កើនការអប់រំ បរិយាបន្ន និងជួយដល់គុណភាពរៀនសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប។
  3. ធានាថាកុមារគ្រប់រូបទទួលបានការការពារកាន់តែប្រសើរពីក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍ ពីអំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ និងការកេងប្រវ័ញ្ច តាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធកិច្ចកាពារកុមារ គោលនយោបាយ និងការផ្ដល់សេវា។
  4. ពង្រីកវិធីសាស្ត្រពហុវិស័យដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺក្រិសក្រិននិងទម្រង់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំនិងកែលម្អសុខភាព និងលទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភក្នុងវ័យជំទង់។
  5. លើកទឹកចិត្តដល់កុមារ និងយុវជនរួមទាំងកុមារងាយរងគ្រោះបំផុត ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់សិទិ្ធរបស់ពួកគេ ហើយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគណនេយ្យភាព(ការទទួលខុសត្រូវ)របស់រដ្ឋាភិបាល។
  6. កុមារកំព្រា និងខ្វះខាតភាគច្រើនមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវា child-sensitive services ដោយស្មើភាពគ្នា ដែលមានឱកាសផ្លាស់ប្តូរអនាគតរបស់គេ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ យើងជួយគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់កុមារចំនួន ១៤៣,១១៨ នាក់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើង។ យើងអនុវត្តន៍ការងារក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ និងសហប្រតិបតិ្តការយ៉ាងជិតស្មិតជាមួយក្រសួង និងនាយកដ្ឋានផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។