រំលង​​ទៅ​មាតិកា​សំខាន់​

អំពីយើង

អង្គការ Save the Children ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើការជាមួយ និងតាមរយៈដៃគូក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនបួន៖

1.         កម្មវិធីពហុវិស័យរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលគាំទ្រកុមារអាយុក្រោម ៣ឆ្នាំ ដើម្បីឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញរបស់ខ្លួន

2.         កិច្ចគាំពារសង្គម ដែលមានភាពឆ្លើយតបទៅលើកុមារ យេនឌ័រ និងភាពតក់ស្លុត សម្រាប់កុមារ និងគ្រួសារ ដែលងាយរងគ្រោះ

3.         ការអប់រំប្រកបដោយសុវត្ថិភាព បន្ត និងបរិយាបន្ន សម្រាប់ក្មេងជំទង់ និងយុវជនដែលមិនត្រូវបានអើពើទាល់តែសោះ

4.         កុមារ ត្រូវបានការពារដោយក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍ និងអ្នកទទួលបន្ទុក ពីគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សា នៅផ្ទះ សាលារៀន លើអ៊ីនធឺណិត និងក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ