រំលង​​ទៅ​មាតិកា​សំខាន់​

គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទី ១

ដើម្បីគាំទ្រកុមារអាយុក្រោម ៣ឆ្នាំឱ្យរីកចម្រើន និងឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញ យើងនឹង៖

  • កំណត់ការថែទាំ និងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច នៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនង ការយល់ដឹង សង្គម-អារម្មណ៍ និងផ្នែកចលករ
  • ផ្តល់ប្រឹក្សា និងផ្តល់ធនធានដល់អ្នកថែទាំបឋម ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ និងលុបបំបាត់បញ្ហាក្រិន និងពិការភ្នែកដែលអាចការពារបាន
  • បង្កើតការចូលរួមពីឪពុកម្តាយ និង/ឬអ្នកថែទាំ ក្នុងកម្មវិធីនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបែបវិជ្ជមាន ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ
  • ដាក់ចេញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថសង្គមដែលមានគោលដៅ និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច