រំលង​​ទៅ​មាតិកា​សំខាន់​

គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទី ៤

គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទីបួន និងចុងក្រោយរបស់យើង គឺផ្តោតលើការការពារ - យើងនឹង៖

  • ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ជាពិសេសការគ្រប់គ្រងករណី
  • ធានាថា ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសដែលមិនបានរួមដំណើរជាមួយ និងដែលរងការបែកគ្នា ត្រូវបានជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងទទួលបានសេវាថែទាំជំនួសសមស្រប
  • គាំទ្រដល់ការធ្វើឱ្យកាត់បន្ថយចំនួនគ្រួសារ ដែលរាយការណ៍ពីពលកម្មកុមារ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋាន
  • គាំទ្រដល់ការថយចុះនៃចំនួនកុមារដែលជួបប្រទះអំពើហិង្សានៅសាលារៀន នៅផ្ទះ ឬលើអ៊ីនធឺណិត