តំបន់ការងាររបស់យើង

 

 

កម្មវិធីអប់រំ

· ព្រះវិហារ    · កោះកុង     ·សៀមរាប     ·កំពង់ឆ្នាំង    · កំពង់ចាម     · ពោធិសាត់     ·ព្រៃវែង     · ក្រចេះ

កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារ

· ព្រៃវែង      ·កំពង់ចាម    ·ភ្នំពេញ 

កម្មវិធីសុខភាព

· កំពង់ចាម    · ក្រចេះ      ·ស្ទឹងត្រែង

កម្មវិធីអភិបាលកិច្ចសិទ្ធិកុមារ

· ព្រៃវែង      · កំពង់ចាម            ·ភ្នំពេញ

កម្មវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

· ភ្នំពេញ     · កំពង់ចាម    · ព្រៃវែង    ·កោះកុង     ·សៀមរាប     ·កំពង់ឆ្នាំង    · ក្រចេះ     · ស្ទឹងត្រែង