ដៃគូការងារ

អង្គការ Save the Children ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយដៃគូរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយចំនួន។

·  ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា

·  ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទា

·  ក្រសួងសុខាភិបាល

·  ក្រសួងបរិស្ថាន

·  គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

·  មន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡា ខេត្តសៀមរាប ព្រះវិហារ កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង ពោធិសាត់ ព្រៃវែង ក្រចេះ និងកោះកុង។

·  មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តកំពង់ចាម ក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែង

·  គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្ត

·  គណៈកម្មការការពារនារីនិងកុមារ

·  មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង

·  សម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សិទ្ធិកុមារ

·  អង្គការមូនិធិសិទ្ធិកុមារ

·  សមាគមនារី អភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចនិងអនាម័យ

·  ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ

·  អង្គការវឌ្ឍនភាព

·  អង្គការភ្នំស្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

·  អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជា

·  មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ការពារសិទ្ធិកុមារ

·  អង្គការប្រត្តិបត្តិការកុមារកម្ពុជា

·  អង្គការឃែរអន្តរជាតិ

·  អង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិ

·  ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ

·  អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជម្ងឺរបេងដូត

·  ឪពុកម្តាយ/អ្នកថែទាំ