អំពីអង្គការ

អង្គការ Save the Children បានប្រតិបត្តិការការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩។ ភ្នាក់ងារជំនួយផ្នែកកុមារ ទាំងអស់ត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពី ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ហើយអង្គការ Save the Children បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការការងារឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។ ក្នុងពេលនោះ អង្គការSave the Children បានផ្តល់ជំនួយដល់គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហម។ បន្ទាប់មក ពានប្តូរមកធ្វើការលើផ្នែកអប់រំ កិច្ចការពារកុមារ សុខភាព អភិបាលកិច្ចសិទ្ធិកុមារ និងជំនួយគ្រោះមហន្តរាយ។ យើងធ្វើការជិតស្និទ្ធិជាមួយដៃគូរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើឲ្យ ជីវិតរបស់កុមារបានប្រសើឡើងជាពិសេសកុមារពិការ កុមារទំនាស់នឹងផ្លូវច្បាប់ កុមារកំព្រា កុមាររងគ្រោះ និងកុមារជួបការលំបាក។  

Sles Slab Village, Sles Slab Primary School, Kampong Chanang Province. March 13, 2013.