ទាក់ទងមកយើង

អង្គការ Save the Children

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវ២៤២ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ប្រអប់សំបុត្រ ៣៤ ភ្នំពេញ 

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ៨៥៥-២៣ ២២៣ ៤០៣/៤/៥/៦

ទូរសារ ៖ ៨៥៥-២៣ ២៣៣ ៤០៦

Email: info.cambodia@savethechildren.org

Sala Khum Village, Boribo District, Kampong Chhnang Province, March 12, 2013. 5-year-old Voeun Kanha trying out the playground's makeshift crawl tunnel. Save the Children works with the Provincial Education Office to improve parenting/caregiving practices to support children’s development. This includes building the capacity of parents, pre-school teachers, head teachers and the involvement of community networks such as the “Education for All” net-work. Photo Credit Kj Borja for Save the Children