ការងាររបស់យើង

អង្គការ Save the Children ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើការលើវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល អាហារូបត្ថម្ភ កិច្ចការពារកុមារ អភិបាលកិច្ចសិទ្ធិកុមារ មេរោគនិងជម្ងឺអេដស៍ ពង្រឹងជីវភាព និងការងារមនុស្សធម៌។